• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อบรม/สัมมนา

พบจำนวน 5 รายการ
โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561
โครงการฝึกอบรม ก้าวทัน Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พพร. รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม-23 มิถุนายน 2561
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -31 มีนาคม 2561 และใบสมัครเข้ารับการอบรม
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 6 และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
<< < 1 > >>