สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อบรม/สัมมนา

พบจำนวน 13 รายการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 พฤษภาคม 2563
อบรมการใช้งานระบบงบประมาณและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Project)
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก้าวทัน THAILAND 4.0" ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562
โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน  2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พพร. รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2562
โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561
โครงการฝึกอบรม ก้าวทัน Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พพร. รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม-23 มิถุนายน 2561
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -31 มีนาคม 2561 และใบสมัครเข้ารับการอบรม
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 6 และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
<< < 1 > >>