สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผังโครงสร้าง

 

ประกาศใช้ตามกฎกระทรวง ณ วันที่ 8 กันยายน 2558

 

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ :  7 ตุลาคม 2565