สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ระบบสารสนเทศ สำนักงาน กปร.

สามารถดาวน์โหลด  "คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลสำคัญของสำนักงาน กปร. (แบบย่อ)

 

ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้

http://projects.rdpb.go.th

คำอธิบาย : ข้อมูลโครงการอันเนื่องฯ และศูนย์เรียนรู้ต่างๆ พร้อมพิกัดแสดงสถานที่

 

ระบบประมวลพระราชดำริ โครงการอันเนื่องฯ และแนวคิดทฤษฎี

http://km.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ข้อมูลพระราชดำริ โครงการอันเนื่องฯ และแนวคิดทฤษฎี

 

ระบบติดตามความก้าวหน้าฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา

http://petition.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ข้อมูลฎีกาที่สำนักงาน กปร. ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข

 

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://rdpl.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบห้องสมุดหนังสือ วารสาร เล่มและอิเล็กทรอนิกส์

 

ระบบล้านภาพ ล้านถ้อยคำ ล้านเรื่องราว

http://www.ourking.in.th/

คำอธิบาย : ระบบนำเสนอภาพ วีดีทัศน์ เสียง เกี่ยวกับพระราชกรณ๊ยกิจ และโครงการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอ

 

ระบบนิทรรศการเสมือนจริงเย็นศิระเพราะพระบริบาล

http://yensiraphrophraboriban.com/

คำอธิบาย : ระบบนำเสนองานนิทรรศการเย็นศีระเพราะพระบริบาล

 

ระบบโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://thvn.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบเผยแพร่เกี่ยวกับหญ้าแฝก

 

ระบบ Pacific Rim Vetiver Network

http://prvn.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบเผยแพร่และข้อูมูลหญ้าแฝกภาษาอังกฤษ

 

ระบบโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

http://rdpbcamp.com/

คำอธิบาย : ระบบแผยแพร่กิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

 

ระบบงบประมาณและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://eproject.rdpb.go.th

คำอธิบาย : ข้อมูลงบประมาณงบกลาง กปร. และติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เข้ามารายงานผลรายไตรมาส

 

ระบบ Management Cockpit สำนักงาน กปร.

http://cockpit.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารงานของสำนักงาน กปร.