สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

ผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)

 

 

( นายปวัตร์  นวะมะรัตน )
เลขาธิการ กปร.

 

นางสุพร ตรีนรินทร์ 
รองเลขาธิการ กปร.
[email protected]

นางพิชญดา หัศภาค
รองเลขาธิการ กปร.
[email protected]

นายหทัย วสุนันต์
รองเลขาธิการ กปร.
[email protected]( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ