สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน กปร. (DCIO)

 

 

 

 

 

 

นางพิชญดา หัศภาค
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Department Chief Information Officer : DCIO

 

ประวัติส่วนบุคคล

ตำแหน่งหน้าที่ : รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน กปร. (DCIO) ตามคำสั่งสำนักงาน กปร.ที่ 16/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO)

ที่ติดต่อ : สำนักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ 02-4478500 ต่อ 304
โทรสาร. 02-447-8510
E-mail : pichayada.h@rdpb.go.th

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพและทันสมัย

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 - 2570
คำสั่งสำนักงาน กปร.ที่ 16/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO)