สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน กปร. (CIO)

 

 

 

 

 

 

นายปวัตร์  นวะมะรัตน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Infomation Officer : CIO

 

ประวัติส่วนบุคคล


ตำแหน่งหน้าที่ : รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน กปร. (CIO) ตามคำสั่งสำนักงาน กปร.ที่ 22/2564 ลงวันที่  8 มีนาคม 2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : CIO) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Department Chief Data Officer) ประจำสำนักงาน กปร.

ที่ติดต่อ :  สำนักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ 

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

เบอร์โทรศัพท์ 02-4478500 ต่อ 305

โทรสาร. 02-447-8514

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีคุณภาพและทันสมัย

ดาวน์โหลดเอกสาร  แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 - 2570