สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่องเดิม

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระภิกษุทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานโครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านสุมณฑา เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือ สำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/11314ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

 

ผลการดำเนินงาน

                กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ขุดลอก 10 ไร่ กว้าง 49 เมตร ยาว 167 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 25,429 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่น ก่อสร้างอาคารท่อทิ้งน้ำ และปูแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ป้องกันการรั่วซึม ปัจจุบันดำเนินการแล้วร้อยละ 20 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561

 

 

 

ขณะดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

             ทำให้ราษฎรบ้านสุมณฑา หมู่ที่ 13 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 130 ครัวเรือน 650 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียง 60 ไร่

 

สามารถดาวโหลดไฟว์ pdf.ได้ที่นี่