สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการจัดหาถังเก็บน้ำพร้อมระบบน้ำสะอาด สนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรื่องเดิม

           วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ในขณะนั้น) และรองเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำ เช่น การละหมาด กิจกรรมการเกษตร ตลอดจนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และถังสำรองน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำและใช้บริหารจัดการระบบน้ำภายในโรงเรียน จากนั้นส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๐.๒๓๕ กิโลเมตร เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำเดิมของโรงเรียนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๑๔ คน ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานโครงการฯ

  

 

 

 

 

บริเวณหัวงานโครงการฯ 

 

ระหว่างดำเนินงานโครงการฯ

  

 

 

 

 

 

 

             

งานก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และถังสำรองน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่