ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการจัดหาน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เรื่องเดิม

                พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และพระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕ ให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณติดต่อกับวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ  เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย แหล่งน้ำ วนอุทยานเพื่อการรักษาป่าไม้ สัตว์ป่า เพื่อราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น

                 นอกจากนี้ยังได้ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานณ วัดญาณสังวรารามฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๖ และมีพระราชดำรัสกับนายสุหะ ถนอมสิงห์ อธิบดีกรมชลประทน (ตำแหน่งในขณะนั้น) สรุปความได้ ดังนี้

            ๑.    ให้ติดต่อกรมป่าไม้ดำเนินการปลูกป่าบริเวณพื้นที่รอบเขาชีโอน ที่ถูกทำลายให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิม

        ๒. การที่กรมป่าไม้จะขอดำเนินการทำสวนสัตว์เปิด ด้านสัตว์ปีก และสัตว์กีบ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาชีโอนนั้น พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้ทำได้ตามความเหมาะสม

            ๓. ในส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งในส่วนที่กรมชลประทานส่งน้ำได้และที่ไม่สามารถส่งน้ำได้

ผลการดำเนินงาน

              กรมชลประทานจะดำเนินการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบเพื่อจัดหาน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง โดยเพิ่งเริ่มลงนามสัญญาจ้าง เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี ๒๕๖๓

     

                   กรงเลี้ยงเดี่ยวใช้เลี้ยงหมีขอหรือหมีหมา                กรงรวมขนาดใหญ่ใช้เลี้ยงหมีควาย

     

         ไก่ฟ้าหลังเทาที่เพาะเลี้ยงโดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า   อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง ๑ แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับ

           บางละมุงฯ เพื่อนำไปปล่อยในผืนป่าที่เหมาะสม       สัตว์ป่าภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงฯ

ประโยชน์ที่ได้รับ      

                โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จะช่วยเสริมปริมาณน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงฯ มีน้ำให้สัตว์ป่าในความรับผิดชอบดื่มกินอย่างพอเพียง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง  

สามารถดาวน์โหลด pdf.ที่นี่