สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) บ้านยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามที่ นายดอเลาะแม แวกาจิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๘.๕/๗๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านโปโฮ ลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมช่องระบายตะกอน ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง เพื่อทดน้ำจากฝายเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำเดิม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ได้ดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำเดิมไว้แล้ว ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

           ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) จำนวน ๕๐๐ ไร่ ให้แก่ ราษฎรบ้านยะลา หมู่ที่ ๑ และ บ้านกูแบ หมู่ที่ ๒ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานโครงการฯ

  

 

 

 

 

 

บริเวณหัวงานโครงการฯ

 

ระหว่างดำเนินงานโครงการฯ

  

 

 

 

 

 

งานก่อสร้างฝายบ้านโปโฮ ขนาดสันฝาย ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์PDF ได้ที่นี่