สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบูเกะปาลัส หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

          วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลปัว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

          “...ให้สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำ ให้แก่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำของโรงพยาบาลให้เพียงพอตลอดทั้งปี...”

ผลการดำเนินงาน

           กรมชลประทานดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาบาดาล และระบบกักเก็บน้ำสำรอง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต รวมทั้งดำเนินกิจกรรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งปรับปรุงระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำหลัก โดยใช้ท่อส่งน้ำ PVC ทดแทนท่อส่งน้ำ เหล็กอาบสังกะสี ความยาวรวม ๑,๑๓๐ เมตร และวางระบบจ่ายน้ำสำรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษา รวมถึง ดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส เพื่อส่งน้ำสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำสะอาด อาทิ การล้างเครื่องมือแพทย์ หอผู้ป่วยหนัก โรงอาหาร และอาคารซักรีด ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับ

          สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้มีน้ำใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 

 

สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานโครงการฯ

  

 

 

 

 

บริเวณหัวงานโครงการฯ

 

ระหว่างดำเนินงานโครงการฯ

  

 

 

 

 

 

งานขุดเจาะบ่อบาดาล                                                งานปรับปรุงระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำหลัก

  

 

 

 

 

 

 

สภาพหลังดำเนินงานโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

สภาพโครงการฯ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งราษฎรที่มาใช้บริการ

ของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

 

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่