สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เรื่องเดิม

                เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร และผันน้ำไปช่วยเหลืออ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนและหมู่บ้านใกล้เคียง

              เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้รีบดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังและให้พิจารณาดูว่าพื้นที่ที่จะส่งน้ำออกจากอุโมงค์ว่ามีพื้นที่ว่างหรือไม่ ให้ดำเนินการปลูกป่าโดยทำเป็นอุทยานเล็ก ๆ เพื่อทดแทนผลกระทบที่เกิดกับป่าไม้

              เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้ำที่ผันจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาให้พื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำลำพะยังว่า “ลำพะยังภูมิพัฒน์” ซึ่งหมายความว่า อุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพะยัง

 

ผลการดำเนินงาน

            กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกร่องชักน้ำ ความยาว 680 เมตร ทำคันดินเพื่อกั้นตะกอนไหลลงในร่องชักน้ำทั้ง 2 ฝั่ง ความยาว 120 เมตร พร้อมผนังคอนกรีต(Concrete mattress) ความยาว 120 เมตร และจัดทำท่อลอดถนน จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วร้อยละ 50 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2562

 

ขุดลอกร่องชัก ความยาว 680 เมตร
ทำคัดดินพร้อมผนังคอนกรีต ความยาว 120 เมตร
 
ท่อลอดถนน  จำนวน 1 แห่ง

   

   

 

                     

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

            ทำให้ราษฎร จำนวน 1,067 ครัวเรือน  2,134 คน มีน้ำใช้เพียงพอ และพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตามศักยภาพของน้ำต้นทุน และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 12,000 ไร่ ในฤดูฝน และ 4,000 ไร่ ในฤดูแล้ง

สามารถดาวโหลดไฟว์ PDF.ได้ที่นี่