สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานปรับปรุงเพิ่มความจุบ่อกักเก็บน้ำถาวรจากเดิม 75 ลูกบาศก์เมตร เป็น 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง สำหรับโรงเรียนและชุมชน และหาพันธุ์ไม้ผล เช่น มะม่วงแก้ว หรือไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มาปลูกแบบแทรกเข้าไปในป่า โดยให้มีการกักเก็บน้ำทำแบบเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

 

ผลการดำเนินงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้มีค่าที่มีความเหมาะสมกับสภาพป่า เช่น ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้พะยูง ไม้มะม่วงป่า ไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทองไม้รัง พร้อมทั้งปลูกไม้มีค่าเพื่อเสริมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รักษาระบบนิเวศต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

แปลงเพาะชำกล้าไม้มีค่า

 

ปลูกไม้มีค่าเพื่อเสริมพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้ราษฎร 2 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านปากลา หมู่ที่ 5 บ้านคันท่าเกวียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 246 ครัวเรือน  1,011 คน มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเพาะปลูกทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัญหาไฟป่า ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร การลักลอบตัดไม้ และการลักลอบล่าสัตว์ป่า ทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

 สามารถดาวน์โหลด PDF.ที่นี่