ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้เขากระปุกตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ) ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และพระราชทานพระราชดำริ ความโดยสรุปว่า “...น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองเสือมีน้อย ควรพิจารณานำน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยผากหรืออ่างเก็บน้ำ ห้วยสงสัย แต่รู้ว่าอ่างเก็บน้ำหนองเสือมีระดับสูงกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยผาก และสูงกว่าเขื่อนแก่งกระจาน ให้ลองพิจารณาดู...”
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ความโดยสรุปว่า “...คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียวทุกคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่นั่นก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้ เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือกัน แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำแล้วก็ทำให้ก้าวหน้าแต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มันทั้งหมดร่วมกันทำ และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ทำให้บอกมีความหวัง มีความหวังว่าประเทศชาติจะก้าวหน้า ประเทศชาติจะมีความสำเร็จ...” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังดำเนินการส่งมอบเรือนประทับโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและใช้ประโยชน์ทางราชการ (สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือที่ พว ๐๐๐๑/๑๙๘๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้มีหนังสือ ที่ พว/กคอ/๐๒๐๖.๑ /๒๖๘๔๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส่งรายงานสรุปบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ เรือนที่ประทับเขาดอกไม้ พร้อมอาคารบริวาร โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและใช้ประโยชน์ทางราชการ

ผลการดำเนินงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการตามแผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การดูแลบำรุงรักษาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพื้นที่ การจัดทำป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งดำเนินการออกแบบและผลิตนิทรรศการถาวรพระตำหนักเขาดอกไม้ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้เขากระปุกตามแนวพระราชดำริ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒. มีแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มขึ้น
๓. ประชาชนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

สามารถดาวโหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่