สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ และราษฎรบ้านศรีสวัสดิ์ และบ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว เพื่อใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค

 

ผลการดำเนินงาน

กรมชลประทาน ดำเนินการวางท่อส่งน้ำสายแยกจากระบบท่อส่งน้ำหลักของอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) ในระยะที่ 2 สาย 1R – MP โดยเป็นท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ความยาว 2,390 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ จุดจ่ายน้ำ และถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำ รวมทั้งปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

 

จุดจ่ายน้ำสู่พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการที่ก่อสร้างเป็นระยะตามแนวท่อส่งน้ำ

 

จุดจ่ายน้ำปลายสาย ซึ่งส่งน้ำลงสู่สระเก็บน้ำภายในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

บ้านศรีสวัสดิ์ที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ มีแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรและอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอตลอดปี และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตบ้านศรีสวัสดิ์ และบ้านศรีแก้ว ที่อยู่ตามแนวท่อส่งน้ำ จำนวน 103 ครัวเรือน 440 คน พื้นที่รับประโยชน์ 1,273 ไร่

 

สามารถดาวน์โหลด.pdf ที่นี่