ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมของท้องถิ่น และเป็นสถานที่ที่นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ราษฎร ใช้แลกเปลี่ยน สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ เป็นแบบจำลองของพื้นที่ที่มีการพัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยา และมีการบริหารที่เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีการประสานการดำเนินงานที่มีเอกภาพ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”รวมทั้งนำผลสำเร็จของโครงการฯ ขยายผลไปสู่ราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และราษฎรผู้สนใจทั่วไป โดยได้กำหนดแผนการศึกษาดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๔ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานศึกษา ทดลองวิจัย ตามแนวพระราชดำริ  ๒) แผนงานขยายผลการพัฒนา  ๓) แผนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๔) แผนงานบริหารจัดการ

ผลการดำเนินงาน

          ๑) แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดำริ

               ระยะเวลาที่ผ่านมา ๓๗ ปี เน้นการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่พรุและพื้นที่ดินเปรี้ยวให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุด ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ – ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการศึกษา ทดลอง และวิจัยไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๕ เรื่อง แบ่งเป็น

               ® ดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ       จำนวน  ๓๐๖ เรื่อง

               ® อยู่ระหว่างการศึกษา             จำนวน      ๙   เรื่อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมผลการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ระหว่างปี ๒๕๒๘ – ๒๕๖๒

งานวิจัย

รวม(เรื่อง)

ผลการดำเนินงาน

การใช้ประโยชน์

เสร็จแล้ว

ระหว่างดำเนิน

การ

รายงานผลการวิจัย

นำไปขยายผล

ฐานทางวิชาการ

ส่งเสริมอาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรม

เอกสารเผยแพร่

คู่มือส่งเสริมอาชีพ

. งานพัฒนาที่ดิน

๑๒๒

๑๒๐

๘๒

๑๒๐

๔๒

๒๓

๖๘

๒. งานวิชาการเกษตร

๔๐

๓๘

๑๕

๓๘

๒๐

๑๙

. งานป่าไม้

๕๓

๕๒

๑๑

๕๒

๔๕

๔. งานปศุสัตว์

๕๑

๕๐

๓๐

๕๐

๓๔

๔๓

๑๗

๕. งานประมง

๑๖

๑๕

๑๕

๖. งานควบคุมปราบปราม
    โรคติดต่อฯ

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

๗. งานส่งเสริมอุตสาหกรรม

๘. งานชลประทาน