สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายไพพนอม แก้วศรีนวม ราษฎรหมู่ที่ 2 บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ บริเวณบ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูง
เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ  ที่ รล 0008.3/30449 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559)

 

ผลการดำเนินงาน

                 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณด้านเหนือของฝายห้วยบังอี่พร้อมระบบส่งน้ำ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง อัตราการสูบน้ำ0.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 แห่ง พร้อมอุปกรณ์และแพสูบน้ำ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ชนิดท่อซีเมนต์ใยหิน ความยาวรวม 7,740 เมตร อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า โรงเก็บวัสดุและขยายเขตระบบไฟฟ้า ปัจจุบันดำเนินการแล้วร้อยละ 8 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563 

 

บริเวณติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ด้านเหนือของฝายห้วยบังอี่

ก่อสร้างอาคารควบคุมและโรงเก็บวัสดุ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้ราษฎรบ้านนาหนองแคน และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 226 ครัวเรือน 452 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่

 

สามารถดาวน์โหลด PDF ที่นี่