สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระมหาเสริม ฉินฺนาลโย เจ้าอาวาสวัดภูหินดัง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุและราษฎรในพื้นที่ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และ ทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/32445 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

 

ผลการดำเนินงาน

              กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินเพิ่มเติมบริเวณด้านท้ายน้ำของ สระเก็บน้ำเดิม โดยก่อสร้างคันดินพร้อมอาคารประกอบ ทำนบดิน สูง 7 เมตร ยาว 235 เมตร หลังทำนบดินกว้าง 6 เมตร ขนาดความจุ 65,161 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นแบบท่อลอด 2 แถว ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำยาว 64 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2562

 

พื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

            ทำให้พระภิกษุวัดภูหินดัง และราษฎรบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 80 ครัวเรือน 400 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียง และพื้นที่บริเวณด้านท้ายสระเก็บน้ำ 60 ไร่

 

สามารถดาวโหลดไฟว์ pdf.ที่นี่