สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแผนการพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสว่า“เห็นด้วยกับการที่กรมป่าไม้จะเข้าไปทำห้องเรียนธรรมชาติ พื้นที่ป่ามีต้นไม้ลดลง ขอให้ปลูกป่าเพิ่มด้วย”

 

ผลการดำเนินงาน

                 กรมป่าไม้ ดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในโรงเรียนโดยจัดทำเป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร  ป่าไม้ พร้อมกันนี้ ได้เพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกเสริมป่าและแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กล้าหวาย กล้าไม้มีค่า และกล้าไม้ขนาดใหญ่ รวมกว่า 70,000 กล้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่ 50 ไร่ พร้อมจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                 ทำให้พื้นที่ป่าในโรงเรียน จำนวน 214 ไร่ ได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลให้นักเรียนและราษฎรตระหนักถึงความสำคัญและหวงแหนรักษาทรัพยากรป่าไม้ตลอดไป

 

สามารถดาวน์โหลด PDF.ที่นี่