สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแผนการพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสว่า “พื้นที่ป่าของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯ พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปกว่าเดิม ขอให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม”

 

ผลการดำเนินงาน

กรมป่าไม้ ดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าโดยการเพาะชำกล้าไม้ รวมกว่า 60,000 กล้า เพื่อปลูกเสริมป่าและแจกจ่ายให้กับราษฎร ประกอบด้วย กล้าไม้มีค่า กล้าไม้ขนาดใหญ่ กล้าหวาย พร้อมกันนี้ได้จัดทำแปลงสาธิตวนเกษตรและพืชสมุนไพรพร้อมป้ายสื่อความหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ส่งผลให้นักเรียนและราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้รับองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

จัดทำแปลงสาธิตวนเกษตรและพืชสมุนไพร

 

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันสำคัญ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำให้พื้นที่ป่าของโรงเรียน จำนวน 5 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ และพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าไม้ได้เป็นอย่างดีนักเรียนและราษฎรได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ป่าไม้อย่างยั่งยืน และมีจิตสำนึกและเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป

สามารถดาวน์โหลดไฟว์ PDF ที่นี่