สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเหมืองเพชร และตำบลไม้ฝาด ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง 
(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/3834 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2553)

 

        กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร ความสูง 23.00 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับงานก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระบายน้ำได้ประมาณ 0.56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยก่อสร้างใช้ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 การดำเนินงานโครงการประกอบด้วย กิจกรรมปรับสภาพพื้นที่ กิจกรรมทำนบดินบางส่วน ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำ และก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นบางส่วน ปัจจุบันดำเนินการแล้วร้อยละ 94 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561

       ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

         สามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 บ้านปากเมง หมู่ที่ 4 และบ้านนาหละ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 2,700 ครัวเรือน ราษฎร 8,100 คน มีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

  

งานเปิดพื้นที่หัวงานเพื่อก่อสร้างโครงการฯ

  

การปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างทำนบดิน

  

งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
พิกัด 47 NNJ 438 – 275 ระวาง 4823 I ลำดับชุด L7018
ย่อจากแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลด pdf ที่นี่