สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฝึกอบรม หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์ประเมินโครงการในมิติด้านสิ่งแวดล้อม

 

ประกอบด้วย

 

 

 

การวิเคราะความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์


 

Download : การวิเคราะความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

 

สรุปงานวิจัยและการประเมินค่าสิ่งแวดล้อม


 

Download : สรุปงานวิจัยและการประเมินค่าสิ่งแวดล้อม

 

การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม


 

Download : การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม

 


 

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ มีดังนี้

 

บทที่ 11


 

Download : บทที่ 11

 

บทที่ 12


 

Download : บทที่ 12

 

บทที่ 13


 

Download : บทที่ 13

 

บทที่ 14


 

Download : บทที่ 14

 

บทที่ 15


 

Download : บทที่ 15

 

บทที่ 16


 

Download : บทที่ 16