สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

2555

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

64,940

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,493

2557

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

50,702

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,144

2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

63,450

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,327

2558

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

74,340

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,927

2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

80,959

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,136

2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

119,281

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,238

2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

112,554

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,877

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ