สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

2555

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

40,090

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,852

2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

34,431

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,487

2557

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

52,373

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,210

2558

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

54,689

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,162

2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

47,530

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,197

2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

53,784

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,619

2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

42,918

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,830

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ