สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

2555

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

71,258

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

16,647

2557

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

67,559

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

11,254

2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

57,309

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

10,166

2558

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

43,611

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

8,670

2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

67,468

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

10,471

2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

91,691

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

7,245

2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

91,691

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

7,245

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ