สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สถิติการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนา ปี2560

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

207,675

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,301

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

53,784

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,619

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

1,105,454

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

643

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

98,440

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

5,942

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

94,154

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

5,124

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

119,281

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,238

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ