สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ :: หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2565   
   
    เอกสารแนบท้ายประกาศ
    - แบบ ปผ.1   

    - แบบ ปผ.2   

    - แบบ ปผ.3 

      1) ข้าราชการ ประเภทวิชาการ

          ระดับปฏิบัติการ  ระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับทรงคุณวุฒิ   

      2) ข้าราชการประเภททั่วไป  

          ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน  ระดับอาวุโส-ทักษะพิเศษ  

      3) ข้าราขการประเภทอำนวยการ 

          ระดับอำนวยการต้น  ระดับอำนวยการสูง

      4) ข้าราชการประเภทบริหาร 

            ระดับบริหารสูง  

       

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างและหรือให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565  
   
    เอกสารแนบท้ายประกาศ 

    - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ