สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

งบประมาณประจำปี 2561 (สิงหาคม 2561)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 12 กันยายน  2561
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ