สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ : ๕  มิถุนายน ๒๕๖๐