สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑