สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตปี 2556 กับปี 2557

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘