สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : จักรีวงศ์ทรงยศแห่งสยาม

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑  ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐