สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน -มิถุนายน ๒๕๕๘