สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ที่ยั่งยืน