สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ  โดยนายอำพล  เสนาณรงค์

ข้อมูล ณ : กรกฎาคม  2558