สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาพรวมทั้ง 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565