สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การเสวนาและการบรรยายพิเศษ "๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 - การเสวนา "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตามรอยพระราชดำริ"


วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
 - การเสวนา "ตักศิลา ๔ ภาค ๒ แห่ง"


วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕
 - การเสวนา "เบิกนำธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"


วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕