สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุน ที่ 9/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘