ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

1.รายงานวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมฯ 2559.pdf

2 รายละเอียดการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม.pdf

3 รายละเอียดประกอบเกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย.pdf

4 รายละเอียดประกอบเณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย.pdf

5 การปรับปรุงข้อมูลต้นทุนปีก่อนที่ใช้เปรียบเทียบ.pdf