ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ : 28 มิถุนายน 2566
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ