สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ระเบียบสำนักงาน กปร.ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดี พ.ศ. 2545

ระเบียบสำนักงาน กปร.ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดี พ.ศ. 2545