ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่เสนอ :    ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
วันที่อนุมัติ :   ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔