สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

 ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘