สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน : มิติเศรษฐกิจ (ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑)

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐