สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

80 พรรษา ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข

80 พรรษา ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข

ข้อมูล ณ : สิงหาคม  2555