สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาพกราฟิค) แผ่นที่ 2