สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555