สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าวสำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒