สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑