สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔

 

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓